Elsevier

Top Naeff redactrice

In 't laatste nummer van den loopenden jaargang van ‘Elsevier’ wordt mededeeling gedaan van het optreden als redactrice van Top Naeff, zulks op wensch van Herman Robbers. Zij zal in het volgend jaar de redactie voeren van het letterkundig gedeelte. Dezelfde aflevering bevat een gedicht van deze schrijfster, ‘Overgave’, waaruit een gevoel van resignatie tegenover den dood blijkt, dat wel merkwaardig aandoet bij deze sceptische vrouw, de ontgoochelde Hollandsche ‘dame’ bij uitstek, maar tevens verreweg de verdienstelijkste der ‘dames-auteurs’ door dit critisch besef. De keuze van Top Naeff op deze plaats als opvolgster van Robbers kan slechts tot voldoening stemmen.

Christiaan de Moor schrijft aan de hand van afbeeldingen over het gobelin; hij pleit voor ‘rijkdom in eenvoud’ en verdedigt zich tegen de ‘nieuwe golf van barokke overlading over onze zoo juist gepuritaniseerde, glad-geaesthetiseerde hoofden’. Het wezen van de techniek is, aldus De Moor, van meer belang voor de herleving van het handwerk dan het oproepen van het verleden in zijn uiterlijke flonkering.

Van den inhoud worde verder vermeld een beschouwing over landschaps- en stedeschoon van Louis Hoyack, een fraai geïllustreerd opstel van B. Modderman over Japansche kunst en een novelle van André Demedts.

M.t.B.