De schertsstijl

Albert en Magda Kuyle, Pan-Europa. (Uitg. Het Spectrum, Utrecht).

Albert Kuyle en echtgenoote schijnen zich geïnspireerd gevoeld te hebben door het voorbeeld van Leonhard Huizinga en zijn ‘Gestroomlijnde Wereld’; dit boekje, getiteld ‘Pan-Europa of Europa in de Pan’, maakt althans den indruk soortgelijk vermaak te willen brengen als het veelgelezen humoristisch werkje voornoemd.

Wat zij bedoelen met hun titel, zeggen de auteurs in schertstijl als volgt:

‘Pan-Europa, of Europa in de pan.... En dat is me een pan nu overal de politieke pan op een zo hoog vuur staat dat de kwalijke inhoud gemakkelijk kan gaan overkoken. Onvermijdelijk brengt de panne van het voertuig der diplomatie, (en hoe is het mogelijk dat een wagen die voor, achter en aan de zijkanten vierkante wielen heeft en in alle windrichtingen tegelijk wil rijden eigenlijk niet altijd averij heeft?) dan mee dat een aantal mensen in de pan wordt gehakt. Men noemt een dergelijk dodelijk misverstand een incident zolang het aantal doden in één chapelle ardente kan worden opgebaard en men hoopt op een papieren regeling van de eer en het voordeel. Vervliegt die hoop, en dus het voordeel, in rook, dan wordt de eer hoe langer zo gevoeliger tot er opeens zoveel doden zijn dat er een massagraf mee kan worden gevuld’.

Van dezen galgenhumor uitgaande causeeren de auteurs over alles en nog wat: over spijzen en kinderluiers en spinnen. Wij willen vooral niet zwaar op de hand zijn, en daarom blijven wij in den permanenten schertstoon, die op den duur toch ook weer hartelijk naar iets anders doet verlangen. Vlot en kleurig schrijven kan Kuyle overigens wel, en zijn vrouw schijnt dat vak ook te hebben geleerd.

Het boekje is ‘gelardeerd’ met een aantal bijzonder aardige plaatjes van Karel Thole.

M.t.B.