Die in het ‘donker’ leven

Menschen in de Schaduw, Ingeleid door mr Roel Houwink (D.A. Daamens Uitg. Mij, 's-Gravenhage)

Deze bundel ontleent zijn titel aan de figuurlijke beteekenis van de schaduw; in de schaduw staan zij, die niet populair werden, in de geschiedenisboeken slechts matig tot hun recht kwamen, of in het geheel niet. Van dit soort personen heeft Roel Houwink een willekeurig aantal bijeengebracht en laten schilderen door medewerkers, die ieder voor zich een stuk schaduw voor hun rekening konden nemen. Het begint met ‘kerels van de kust’, zijnde de mannen van het reddingswezen, beschreven door H.Th. de Booy. Daarop volgt de Christenstaatsman L.W.C. Keuchenius, geteekend door dr J.A.H.J.S. Bruins Slot, Johannes van den Bosch (staat hij wel zoo in de schaduw?) wordt geportretteerd door prof. C. Gerretson; dit is wel een der beste opstellen uit het boek, evenals dat over den schilder Willem Witsen dor A.M. Hammacher.

Verder vinden wij: G.F. Haspels (door dr K. Heeroma), J.W. Swaan, een Achterhoeksch predikant (door ds W.A. Hoek), dr S.R. Hermanidus; dokter te Geldersmalsen (door A. Hijmans), Carl Smulders componist (door Wouter Paap), A. van Hoogstraten-Schoch schrijft over de verpleegster Anna Johanna Maria Teding van Berkhout, mr N. Stufkens over den zendeling-timmerman Bink.

De teksten zijn ruim geïllustreerd. Het verschil in qualiteit tusschen de schetsen onderling is aanzienlijk en het verband van de ‘schaduw’ een weinig geforceerd. Maar variatie is er genoeg.

M.t.B.