Briefwisseling Menno ter Braak - Gemeenteraad Amsterdam

Menno ter Braak e.a.
aan
Raad gemeente Amsterdam (Amsterdam)

Amsterdam, [voor 16 januari 1936]

Aan den raad der gemeente Amsterdam.

Ondergeteekenden, allen letterkundigen of docenten in de (Nederlandsche) letteren, nemen de vrijheid naar aanleiding van de aanstaande benoeming van een hoogleraar in de Nederlandsche taal en letterkunde ter voorziening in de vacature, veroorzaakt door het overlijden van professor dr. J. Prinsen J.L. Zn, uw aandacht te vragen voor de volgende overwegingen, die naar hun oordeel pleiten voor de benoeming van dr. N.A. Donkersloot, no. twee van de voordracht, door het college van curatoren der Universiteit opgemaakt.

I. Zij achten het gewenscht, dat deze leerstoel aan de Amsterdamsche Universiteit bezet wordt door een letterkundige, die representatief mag heeten voor de scheppende letterkunde in ons land.
II. Zij wijzen erop, dat de zuiver-wetenschappelijke en de litterair-critische geschriften van dr. Donkersloot hem hebben doen kennen als een geleerde, die niet slechts de Nederlandsche letterkunde uitnemend beheerscht, doch tevens een open oog heeft voor de vergelijkende litteratuurhistorie.
III. Zijn uitgesproken begaafdheid als docent en zijn meer dan gewone werkkracht maken hem tot den in dezen aangewezen hoogleraar.
IV. Tenslotte leveren de geschriften van dr. Donkersloot het bewijs, dat hij de litteratuur zal beschouwen in verband met de geheel cultureele structuur van den tijd.

Om deze redenen verzoeken zij Uw college met den grootste aandrang, dr. Donkersloot te willen benoemen.

L.S.,

Overtuigd, dat U ingesloten adres gaarne zult willen steunen, verzoeken wij U hierbij beleefd onderstaand formulier, voorzien van Uw handtekening, voor Donderdag 16 Januari te doen toekomen aan den heer D.A.M. Binnendijk, Geleenstraat 33 ```, Amsterdam (Z).

Hoogachtend,

Namens: Dr. M. ter Braak

Mr. H. Marsman

D.A. Binnendijk,

Geleenstraat 33 ```

Amsterdam, Zuid.

Origineel: ?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie