J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 19 januari 1933

Rotterdam 19 Jan. '33

Zeer geachte Heer ter Braak,

Uw brief van 18 dezer heeft mij zeer verheugd, wijl hij mijne bezorgdheid voor de staat Uwer gezondheid heeft weggenomen. Daarna ben ik in de herinnering van mijn leven als directeur gaan snuffelen als in een archief en vond verschillende voorbeelden van leeraren die volmaakt gezond bleven onder den strijd met kalveren. Gelukkig is op mijn leeftijd elke vrees om eigen vergissing te erkennen, geweken en erken ik dus gaarne dat mijne zorg in bemoeizucht ontaardde.

Het zal mij veel genoegen doen U ten mijnent te ontvangen op dag en uur door U te bepalen opdat wij ook eens van gedachten wisselen over de rol van verstand en wetenschap in de geschiedenis der beschaving.

Met vr. groet

Uw J.L.A. sen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie