Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak

[14 maart 1937]

14/III

Zeer geachte Heer ter Braak,

'k Heb aan Groot-Nederland de volgende mededeeling gedaan, en verzoek U daar kennis van te nemen:

Inzake critiek op vertaling van ‘De man die den duivel doodde’ verwijs ik naar mijn voorbericht. Verzoeken tot wijzigingen zijn uitgegaan van auteur en vertaler. De vertaling is slechts te beoordeelen als men den tekst kent welken de vertaler heeft gebruikt. Het is een zeer ernstige fout van den heer de Jong dit over het hoofd te hebben gezien. Den vertaler treft geen enkel verwijt van willlekeur in dezen.

Hoogachtend

J. Brouwer

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie