Briefwisseling Menno ter Braak - Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Nederlandsche Afdeeling

Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Nederlandsche Afdeeling
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 22 oktober 1935

22 October 1935

Zeer geachte Heer Menno ter Braak,

Het Vredestoneel, onder leiding van Mejuffrouw Emmy van Lonkhuyzen, Kerkstraat 342, Amsterdam, dat ons bekend is als een hardwerkend gezelschap van hoofdzakelijk beroeps-acteurs en -actrices, aangevuld met enkele dilettanten, en dat reeds met succes heeft opgevoerd ‘Ik heb een mensch gedood’, verzocht ons bij U een goed woord te doen ten einde Uw toestemming te verkrijgen tot het opvoeren van Uw nieuw tooneelstuk ‘De Pantserkrant’ zonder betaling van auteursrechten.

Zoudt U ter wille van de vredeszaak, die U naar ons idee zeer gediend hebt met het schrijven van bovengenoemd stuk, verder willen dienen door aan het verzoek van het Vredestooneel te voldoen? In ieder geval zoudt U ons zeer verplichten wanneer U zich met mejuffrouw van Lonkhuyzen aan opgemeld adres in verbinding zoudt willen stellen.

U bij voorbaat dank zeggend,

Hoogachtend,

Selma Meyer

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie