Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)

Den Haag, 13 april 1940

Den Haag, 13 April 40

Kraaienlaan 36

 

Amice L.

Per aangeteekende post zend ik je door Du Perron van eenige aanteekeningen voorziene proeven van het eerste Slauerhoff-deel terug. Uit een en ander zal blijken, dat hij voor je tekstverzorging alle respect heeft, maar dat hij tegelijkertijd zeer ernstige bezwaren heeft tegen je indeeling, die volgens hem willekeurig is en in strijd met de bedoelingen van Slauerhoff. Deze bezwaren zijn van zoo principieelen aard, dat hij, als de indeeling gehandhaafd blijft, zich van de geheele editie wenscht te distantieeren, d.w.z. zich de vrijheid voorbehouden er tegen te schrijven en dus ook niet de inleiding tot het proza op zich wil nemen.

Geheel afgezien van de vraag, wie gelijk heeft: ik moet dit standpunt eerbiedigen. Als iemand een editie niet goedkeurt, kan hij er niet aan meewerken, en moet hij de volle vrijheid hebben haar te critiseeren. Maar een andere quaestie is, dat ik dezen gang van zaken uiterst betreurenswaardig zou vinden, en dat het welslagen van de uitgave er gevaar door loopt. Ik meen dus, dat het de taak van de Commissie is, te trachten deze tegenstellingen te verzoenen. De uitgave aan het publiek voorleggen met de wetenschap, dat onmiddellijk daarna een van Slauerhoffs intimi haar scherp zal aanvallen, kunnen wij m.i. onmogelijk verantwoorden. Overigens lijken mij de verschillen niet onoverbrugbaar, maar het is zaak, dat in dit stadium snel gehandeld wordt en geen tijd vermorst met correspondentie. Ik zou dan ook willen voorstellen, dat Du Perron en jij met mij als arbiter erbij de volgende week in Den Haag samenkomen om de volgorde-quaestie te bespreken; ook dan zal er helaas vertraging ontstaan, maar beter een vertraagde editie dan een aanvechtbare. A.s. Zaterdag 20 april is Du Perron in Den Haag; misschien is het mogelijk dien dag bijeen te komen. M.i. moet de Slauerhoff-Commissie voor deze reis van jou uit Brussel de kosten dragen.

Wil je mij even omgaand antwoorden? De zaak lijkt mij zeer urgent!

m.v.gr.

Menno ter Braak

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie