Briefwisseling Menno ter Braak - C.H. Bos-Everts

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts

Amsterdam, 11 maart 1929

Zeer geachte Mevrouw

Het deed mij buitengewoon veel genoegen, uit Uw brief te kunnen opmaken, dat de expeditie van La Coquille et le Clergyman naar Eindhoven althans voor enkelen niet vergeefs werd ondernomen. Ondanks mijn betrekkelijk groote ervaring op het gebied van waardeering bij het publiek, heb ik mij toch weer moeten ergeren aan de verregaande onwetendheid en onbescheidenheid van een provinciaal blad als de Meijerijsche Courant, die zich niet ontziet, om een werk, waaraan verschillende menschen van beteekenis in Nederland en elders hun aandacht hebben gegeven, te beoordeelen naar maatstaven van verschrikte boeren. Het spreekt vanzelf, dat deze aangelegenheid voor ons aanleiding zal zijn, om stelling te nemen tegen iedere poging tot clandestiene ‘nakeuring’, die men thans schijnt te willen beproeven.

Ik begrijp volkomen, dat U La Coquille nogmaals wilt zien; ik heb de film nu zeker tien maal onder oogen gehad, maar ieder zien is opnieuw een verrassing! Kent U het artikel van dr. v. Ophuijsen? Het is overbodig voor het ‘ondergaan’, maar niettemin een interessante documentatie a posteriori.

Wij zullen U gaarne in de gelegenheid stellen, de Coquille nog eens te zien, indien U daarvoor naar Amsterdam wilt komen. In onze studio bij de fa. Capi, Kalverstr. 115, kunt U op een vooraf vastgestelde avond Uw indruk bevestigen. Wanneer dat geen bezwaar is, zal ik gaarne van U hooren, of U deze of volgende maand een uur wilt vastleggen. Ik kan U dan nader bericht zenden.

Misschien geven wij op de laatste voorstelling in April een reprise van deze film; maar dat staat nog niet vast. In dat geval zoudt U natuurlijk in Amsterdam toegang kunnen verkrijgen.

Wat het droomen betreft: neen, mevrouw, men droomt niet in die kringen. Wel ondergaat men des nachts reeksen beelden, maar onder het scheren worden die weer geneutraliseerd. Aldus getuigde mij één der katholieke Eindhovensche bestuursleden, wiens naam ik maar zal verzwijgen.

Nogmaals hartelijk dank voor Uw belangstelling,

met de meeste hoogachting

Uw dv. Menno ter Braak

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie