Briefwisseling Menno ter Braak - Marianne Philips

Marianne Philips
aan
Menno ter Braak

Bussum, 13 december 1934

Bussum 13 December 1934

Aan den Heer Menno ter Braak

litt. crit.

Hooggeachte Heer,

Zoo juist zendt men mij uw bespreking (Vad. 29/11 '34) van mijn roman Bruiloft in Europa. Wyl ge bekent dit boek ‘met genoegen’ gelezen te hebben, durf ik u vragen my nu ook een genoegen te doen en onderstaande vragen te beantwoorden.

Ten eerste: Welke kenmerken vertoont de categorie waarin ge my als ‘lang niet de slechtste’ rangschikt, en wie behooren daartoe?

Ten tweede: Is het uitgesloten dat ook mannelyke auteurs tot de door deze kenmerken bepaalde categorie behooren?

Door de beknoptheid van uw omschryving dier categorie is hier een zekere onduidelykheid ontstaan, die belet te constateeren of voor de Nederlandsche Schryfsportkampioenschappen inderdaad een byzonder dames- en heerenclassement bestaat. Slauerhoff en het Critisch Bulletin gaven reeds simultaan-boekbesprekingen onder den titel: Boeken van vrouwen. Moet ik begrypen dat ook gy een sexueel-geïnduceerde waardebepaling hebt ingevoerd? Zoo ja, dan zult ge moeten toegeven dat het voor my zeer belangryk is my zekerheid te verschaffen over myn plaatsing in toekomstige matches.

Met een kleine opheldering zult gy ten zeerste verplichten

uw. dw.

w.g. Marianne Philips

Bosboom Toussaintlaan 10

Bussum

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie