Marianne Philips
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

9 augustus 1939

9 Augustus 1939

 

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Den Haag

 

In Juli publiceerde de Zuidhollandsche Uitgeversmaatschappy in haar Cultuurserie een Nederlandsche vertaling van Aldous Huxley's Eyeless in Gaza onder den titel De wateren werden stil.

Deze roman propageert de pacifistische lvensbeschouwing die Huxley in Ends and Means theoretisch heeft uitgewerkt, doch spreekt meer tot gevoel en verbeelding, hoewel er ook voortreffelyke essayistische gedeelten in voorkomen.

Ik verzorgde de vertaling, op verzoek van den heer Stok en voornamelyk omdat de inhoud van het boek my belangryk genoeg voorkwam om er myn tyd aan te besteden. Ook vond ik het sympathiek, dat deze uitgever naast commercieel loonende uitgaven nu ook eens een werk van meer beteekenis aandurfde. Van te voren immers was het hem duidelyk dat er in Nederland niet veel menschen waren, die dit boek zouden koopen. Zelfs liet hij zich bewegen om het embleem van het Kunstenaarscentrum voor geestelyke weerbaarheid op een der voorpagina's af te drukken, dit na bekomen verlof van Huxley.

Zoudt gy, als vriend van het Kunstenaarscentrum nu het Uwe willen doen om dezen roman publiciteit te verschaffen? Ik onderstel dat gy hem wel ter bespreking zult hebben ontvangen, zoo niet, dan zal ik U een ex. doen toezenden.

Inmiddels met de meeste hoogachting

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie