Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 24 mei 1934

Amsterdam, 24 Mei 1934

Den WelEd. Zeergel.Heer Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22,

den Haag.

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

In de eerste plaats hartelijk dank voor de snelle toezending van het prospectus-ontwerp voor du Perrons De smalle Mens.

Intusschen hebben wij op ons voorstel antwoord gekregen van den heer du Perron, die dit voorstel heeft aangenomen. U bent daarvan trouwens door hemzelf op de hoogte gebracht, zooals uit Uw brief blijkt.

Mèt U zijn wij van meening dat het zonde zou zijn en jammer als er aan het boek ‘geplukt’ zou moeten worden, en wij begrijpen volkomen dat ‘zakelijke’ redenen voor U al een van de minstgeslaagde motiveeringen daarvoor zouden kunnen leveren. Anderzijds hebt U bewezen in te zien dat het uitgeversbedrijf verplicht is aan zakelijke redenen een groote plaats in te ruimen.

Wij hebben getoond de uitgave van De Smalle Mens niet uitsluitend en zeker niet in de eerste plaats als winstobject te ondernemen. Zoo is er dus wederzijdsch begrip.

Laten wij dus nu dit afspreken: aan DE SMALLE MENS wordt niet ‘geplukt’. Mocht, na den voorverkoop blijken dat door de f.350,- tegemoetkoming van den heer du Perron plus de bij aanbieding verkochte exemplaren het boek niet gedekt zou zijn, U en de heer Greshof het eventueele verschil samen voor Uw verantwoordelijkheid nemen. Voor U beiden is dit financieel een veel gunstiger positie dan die door Uw eigen voorstel zou zijn ontstaan.

Mogen wij hooren of U het met ons eens bent?

Met vriendelyke groeten,

hoogachtend,

N.V. EM. QUERIDO’s UITG. MIJ.

Em. Querido

Directie

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie