Menno ter Braak
aan
Em. Querido

[voor april 1934]

Den Heere EM. Querido

Keizersgracht 333

AMSTERDAM C.

Zeer geachte Heer Querido

Als aangeteekend drukwerk doe ik U heden of morgen toekomen de proeven van Politicus zonder Partij.

Ik heb inmiddels den heer Thelen te Palma over deze aangelegenheid geschreven, en van hem reeds de toezegging ontvangen, dat hij, als ik met U tot een overenkomst kan geraken, het boek zeer gaarne zoo spoedig mogelijk wil vertalen.

Rest dus de vraag, of U na kennisneming van het boek voor de onderneming voelt. Ik heb U reeds gezegd, dat in dezen bij mij commercieel belang geheel op den achtergrond staat; het is mij er om te doen een boek in een ‘Europeesche taal’ vertaald te krijgen, en wel speciaal het boek, dat ik het meest representatief acht voor mijn ideeën. Voor mij als auteur behoeft U dus geen enkel risico te nemen, als U dat niet mogelijk lijkt; ik ben met ieder contract tevreden, dat een ev. succes op langeren termijn ook op mij terug doet slaan. Alleen voor den vertaler zou ik dus om een som ineens moeten vragen.

Het boek is grootendeels in den ik-toon geschreven en dat met opzet om de theorie zoo reëel te laten voortvloeien uit de praktijk van mijn persoonlijke ervaringen. (Nietzsche en Pascal hebben mij daarbij hoofdzakelijk als ideaal voor oogen gestaan). Alleen in hoofdst. 2 kom ik eenige malen terug op werken van mijn hand, maar niet zoo dat de lezer, die ze niet kent, ze eigenlijk zou mòeten kennen: ze zijn slechts aangevoerd om de ontwikkelingsgang van een denkproces te illustreeren. Een enkele noot zou hier voldoende zijn, om den buitenlandschen lezer even in te lichten. Verder is het geheele boek geïllustreerd met voorbeelden van buitenlandsche auteurs.

Ik maak U er volledigheidshalve nog op attent, dat ik tweemaal den naam van Uw broer Is. Querido in afkeurenden zin heb gebruikt (p.167 en 255), niet speciaal met het oog op zijn werk, maar als symbool van een bepaalde geesteshouding, waar ik mij op die plaatsen tegen verzet. Mocht het U onaangenaam zijn een werk uit te geven, waarin deze passages voorkomen (wat ik mij kan voorstellen, al zal het voor niemand een geheim zijn, dat wij over dit thema verschillend moeten denken) dan heb ik er geen enkel bezwaar tegen die passages met een anderen naam te documenteeren (ook in de ned. uitgave, teneinde niet den indruk te wekken of het op Uw verzoek zou zijn geschied.); de naam is in dit geval voor mij zozeer symbool, dat ik evengoed een anderen naam kan uitzoeken. Dat zult U bij lezing van die plaatsen trouwens zelf wel zien.

Het is mij volkomen duidelijk, dat de exploitatie van een eerste vertaalde boek van een ned. auteur (Het Carnaval, dat in vertaling gereed ligt, strandde zoals ik U meedeelde op Hitler’s revolutie) niet gemakkelijk zal zijn. Mocht U tot de uitgave besluiten, dan zal ik dat daarom te meer waardeeren. Als ik persoonlijk niet overtuigd was, dat dit boek mijn beste was, zou ik het U niet aanbieden; en commercieel kan ieder boek een verrassing opleveren. Of U het risico wilt nemen, hoop ik, zoo mogelijk binnen korte tijd van U te vernemen.

Einstein lag in Rotterdam. Ik zal er in het Aprilno. van Forum over schrijven.

Voor Die Sammlung zond ik eenige dagen geleden een bijdrage. Is zij aangekomen? Ik ontving nog geen bericht dienomtrent van Mann, maar hoorde dat hij naar Zürich was vertrokken.

Met de meeste hoogachting,

Uw dv.

Doorslag: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie