Sociëteit voor Cultureele Samenwerking
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 7 mei 1939

's-Gravenhage, den 7en Mei 1939.

 

Den WelEd. Geb. Zeer Gel. Heer

Dr. M. ter Braak

's Gravenhage

 

Zeer geachte Heer

Met verbazing heeft het Bestuur van de Societeit voor Cultureele Samenwerking kennis genomen van het bericht in het Alg. Handelsblad van hedenochtend betreffende Uw ontslagnemen bij ‘Het Vaderland’.

Het Bestuur zou het op hoogen prijs stellen, indien U het nader zoudt willen inlichten omtrent de ‘principieele redenen’, welke U tot dit besluit hebben geleid.

Gaarne zal het Bestuur dan in overweging nemen, of het op eenigerlei wijze mogelijk is Uw stellingneming te ondersteunen en daarvoor in ruimeren kring medewerking te verkrijgen.

Met de meeste hoogachting

Uw dw.

W.A. Kramers

Secretaris.

 

Smidswater 17

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie