Briefwisseling Menno ter Braak - Sociëteit voor Cultureele Samenwerking

Sociëteit voor Cultureele Samenwerking
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 8 december 1930

's-Gravenhage, den 8en December 1930

 

Den Weledel Zeer Geleerden Heer

Dr. Menno ter Braak.

 

Hooggeachte Heer

Mijn schoonzuster Bos uit Eindhoven, bracht naast anderen uwer geschriften ook Uw artikel betreffende Huizinga onder mijn aandacht. Het lezen van dit laatste is mij aanleiding geworden voor te stellen U te vragen over het daarin door U geëntameerde probleem in ons midden te komen spreken op een onzer tweewekelijkschen zg. praat avonden. De sociëteits commissie heeft mij verzocht U dit verzoek te doen.

Mag ik misschien eenigszins spoedig van U vernemen of U bereid bent aan dit verzoek te voldoen. En zoo ja hoe dan de titel van Uw voordracht zal luiden - of U zoo als gewoonlijk bij ons geschiedt na afloop Uwer voordracht debat en vragen stellen toelaat - of een of meerdere der Maandagavonden 26 Januari, 9 en 23 Maart, 12 en 27 April en 10 Mei a.s. U schikken - en of U met een honorarium van f 25,- genoegen zoudt willen nemen, gezien de niet zeer groote geldmiddelen waarover wij beschikken?

Hopend Uw gunstig antwoord te mogen ontvangen

hoogachtend

namens de sociëteits commissie

H. Rümke

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie