L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 1 mei 1940

Amsterdam C., 1 Mei 1940

Den WelEdelZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

's Gravenhage

Zeer geachte Heer ter Braak.

Ingevolge Uw brief schrijven wij heden f 120.- op Uw giro over, zijnde het honorarium voor ‘De Duivelskunstenaar’.

Naar ik meen werd indertijd afgesproken, dat het honorarium bij de verschijning van het boekje zou worden uitgekeerd, hetgeen gebruikelijk is, ik geef mijn meening echter gaarne voor een betere.

Daar Dr. Bartling met zijn copie nog niet gereed is, Laten wij nu de deeltjes van U, den Heer Vestdijk en den Heer Perron zoo spoedig mogelijk verschijnen.

De drukproeven gaarne spoedig van Uw terugontvangend, met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.

R. van der Velde

directeur

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie