In gesprek met de onzen

Toelichting

'In Gesprek met de Onzen werd samengesteld op grond van enkele aanteekeningen van den schrijver, o.a. een lijst van alle op te nemen artikelen. Ook de titel was door hem vastgesteld.

Vermoedelijk is het de bedoeling geweest deze reeksen kronieken om te werken tot grootere artikelen, om zoodoende te komen tot een afgeronde beschouwing over iedere persoonlijkheid afzonderlijk, evenals bij In Gesprek met de Vorigen.

De schrijver zelf heeft dit niet meer kunnen doen en wij zien ons dus genoodzaakt de losse kronieken te herdrukken, zooals zij in de jaren 1934-1939 in Het Vaderland en Groot Nederland werden gepubliceerd. Doordat de artikelen werden geschreven vaak met tusschenpoozen van eenige jaren, komen er enkele verwijzingen en herhalingen in voor, die wij gaarne hadden gemist. (...)

Al heeft In Gesprek met de Onzen niet de gaafheid kunnen bereiken van In Gesprek met de Vorigen, de inhoud leek ons belangrijk genoeg om een uitgave te rechtvaardigen.'

Ant ter Braak - Faber