J.J. Slauerhoff
aan
Menno ter Braak (de redactie van Forum)

Parijs, 3 maart 1935

Geachte Redactie

Veroorloof mij naar aanleiding van het hiervoor besprokene en beschrevene de volgende opmerkingen te maken.

Vooreerst wil ik U een parallel voorhouden. Een arts die zijn hoofdberoep uitoefent als charlatan en daaruit zijn voornaamste inkomsten heeft is tevens lid ja bestuurslid van een specialistenvereeniging terwijl hij als specialist ook weinig of niets presteert maar toch in zijn functie wordt gehandhaafd ondanks de gerechtvaardigde kritiek van vakgenooten ja van medebestuursleden die hem evenwel toch handhaven.

Gelooft gij dat zooiets in de praktijk mogelijk is?

Neen in die mate niet.

In de literatuur blijkt dit wel mogelijk. Daaruit blijkt dat het met die literatuur of met de beoefenaars niet in den haak is en vooral dat hun hoog opgeven over het eminent belang der persoonlijkheid niet ernstig kan worden genomen. Ik wensch nogmaals te constateeren dat de redacteur Vestdijk deze formule vond op de mederedacteur van Vriesland toegepast:

‘Iemand die niets meer produceert en nog minder vertegenwoordigt’ - dat de redacteur Ter Braak zich in minder besliste termen toch met het oordeel van ondergeteekende vereenigde en dat de voorname medewerker Du Perron op de redacteur v Vr. dezelfde termen toepast als op hun aller tegenstander de heer Coster.

Naar aanleiding van een en ander verzoek ik te worden beschouwd niet langer medewerker van Forum te zijn. ik verzoek de redacteur ter Braak dit in zijn lijfblad het Vaderland te publiceeren in de volgende bewoordingen: ‘J. Slauerhoff is opgehouden te zijn medewerker van het tijdschrift Forum en heeft met de zoogenaamde Forumgroep niet meer uitstaande’.

Verder verzoek ik dat van deze brief door de geheele redactie van Forum kennis wordt genomen en dat mij daarvan kennis wordt gegeven. In dat geval zal ik afzien van publicatie van een en ander, hoewel daartoe begrijpelijkerwijze bij mij wel eenige lust bestaat. Want m.i. is het onoprecht dat men euvelen die men bij tegenstanders laakt en bestrijdt in 't eigen kamp onverzwakt laat voortbestaan en zelfs in de hand werkt.

Gaarne van de Heeren de dw

J. Slauerhoff

 

P.S. Eddy vindt deze brief wat scherp en de indruk van nijdigheid maken. Misschien is 't eerste waar - maar ik geloof dat het toch mijn gedachten over jullie gesten goed weergeeft en voor de relaties in het ‘redactioneele’ van jaren verkieslijk.

t à t Slauerhoff

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie