Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 9 juni 1934

9 Juni 1934.

 

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak,

Pomonaplein 22,

Den Haag.

 

Beste ter Braak,

Ik heb naar aanleiding van je ontboezeming van 8 Juni een en ander eens onderzocht en dan wil ik het volgende vaststellen.

Op 28 Mei ben je hier geweest voor de opmaak. De kopij ging dus die dag 's middags naar de zetterij, maar van feitelijk beginnen van de opmaak is dan eerst sprake op de 29-ste. Het opmaken van 100 pagina's kost meer tijd dan oogenschijnlijk wordt gedacht, waarbij bovendien dan nog komt dat de revisie hier moet worden nagezien en door de correctiekamer nagelezen. Daarbij komt dat er een zaterdag en een zondag is tusschengevallen, zoodat alles bij elkaar genomen het onmogelijk zou zijn geweest om het blad de 4e Juni te doen verschijnen.

Volgens mijn overtuiging dient de opmaak te geschieden een week voor de 1-ste van elke maaND. Wij moeten dus de kopij spoediger hier hebben, zoodat de proeven eerder kunnen worden verzonden. Zou dat mogelijk zijn? Eerst dan kan worden verwacht dat Forum op de eerste van de maand kan verschijnen. Ik hoop dat het nu voor het Julinummer mogelijk is. Ik zal zelf eens een oogje in het zeil houden, hoewel ik ervan overtuigd ben dat mejuffrouw van Dijk in deze niet meer kan doen dan zij heeft gedaan, maar natuurlijk afhankelijk is van omstandigheden die jij even goed kent als ik.

Wat betreft de herdruk van het Carnaval, deze verschijnt zooals afgesproken in dit najaar. Formaat en druk van ‘Politicus’ lijken mij ook heel geschikt en verder zullen wij wel eens zien. Me dunkt de band zoo eenvoudig mogelijk. Wij plegen nog wel eens overleg over een eventueele omslag.

Intusschen,

met vriendelijke groet,

D. Zijlstra

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie