E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [5 oktober 1935]

Parijs, Zaterdag.

Beste Menno,

Hierbij de missives van het Forum-conflict in dank terug. Precies als ‘daarginds’, verloopt de smeerlapperij zooals sinds lang werd verwacht. Je memorandum, of memorie, is uitstekend; ik ben benieuwd welke lullax hiertegen weer zal worden aangevoerd. Die knuppel van een Zijlstra (dien ik niet nalaten zal ‘Djoeke’ te noemen, als ik met de pen in dit conflict mocht worden gemengd) is werkelijk dus zóó naïef en koeïg dat hij niet in de gaten heeft hoezeer hij zich in één zin tegenspreekt, nl. (1) ‘maar een uitzondering bevestigt de regel’ en (2) ‘de door de uitgever voorgestelde methode eerst dan bijdragen definitief aan te nemen nadat deze bij de twee redacties hadden gecirculeerd, zou in de toekomst dergelijke conflicten hebben uitgesloten’!!! Dat noem ik een uitzondering die het verkrachten van den regel tot een wet heeft gemaakt - altijd dank zij de ‘voorgestelde methode’ van ZEd. dan. En deze sufferd, die nog niet eens elementair denken kan in zaken van dit soort, is alleen maar ‘anders’ dan Nietzsche, helaas!

Het is alles overigens poovertjes genoeg. Je moet eig. hardop grinniken over deze heele provinciale comedie; maar jouw manier van reageeren is beter, en sluit het grinniken trouwens niet uit. Maar àls het nog tot een openbare afrekening komt, dan wil ik er mijn lol ook openbaar nog aan beleven!

Het is inderdaad nu zaak dat Greshoff ten spoedigste de reorganisatie van Gr. Ned., zooals èn de uitgevers èn Coenen die nu willen, tot stand brengt; dus onder een 3-hoofdige redactie bestaande uit Coenen, Greshoff en jou, of uit Coenen, Greshoff en Vestdijk. Dit laatste lijkt mij ook nog volstrekt niet verwerpelijk, waar Vestdijk zeker niet dan bij hooge uitzondering aan de kant van Coenen zal gaan staan. En zoowel voor Vestdijk als voor jou is het misschien de beste oplossing; al zal Greshoff oneindig meer voelen voor jou. Het grappige vind ik dat Coenen zelf om Vestdijk gevraagd heeft, met wien hij op den duur misschien heel wat minder prettig zal ‘samenwerken’ dan met jou.

Enfin, houd me op de hoogte van de verdere zetten. Als het met Gr. Ned. lukt, terwijl de Vlamingen geen nieuw tijdschrift krijgen, voelen ze zich eerst met recht opgelaten. Zij hebben zooiets méér noodig dan wij!

Later meer; hartelijke groeten, ook aan Ant, van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie