Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, 21 november 1933

R'dam, 21 Nov. 33

 

Beste Jan

Houd me ten goede, maar dit ‘nakaarten’ had ik niet van je verwacht. Ik dacht, dat ik de zaak volkomen met je had uitgepraat, ik ga naar H & W om die zaak in orde te maken en recht te zetten, wat in jouw belang rechtgezet moest worden... en daar stuur je me een brief met opmerkingen, die ik als verdachtmaking van mijn goede bedoelingen beschouw en moet afwijzen. Heel goed, ik wil alles ook naakt en helder zien; en dan is er bij mij geen sprake van consideratie voor een machtig uitgeversconcern, of nog wel verraad aan jou. Als je daarbij blijft, zullen we er, dunkt me, beter aan doen, elkaar voorloopig maar niet te zien, want het lijkt me voor jou een erg ongenoeglijk gevoel met een halve verrader om te gaan. Mijn ongelijk in deze vervelende aangelegenheid heb ik je eerlijk bekend, meer kan ik niet doen. Mijn ongelijk is, dat ik je nonchalant heb behandeld, dat ik verzuimd heb je in te lichten over de nieuwe stand van zaken betreffende ‘Forum’. Ik betreur dat zeer, maar ik dacht, dat het voldoende was, dat ik je daarvoor mondeling mijn excuses had aangeboden. Voor de rest verwerp ik je redeneering. Wat ik je destijds in Brussel gezegd heb, is niet, dat ik een redacteurschap van Gr.Ned. aannam, maar alleen, dat ik zeer geneigd was het aan te nemen, als het zoover kwam. Dat was in den tijd, dat ‘Forum’ van de baan leek. Dat is één. Voorts heb ik je niet naar Haarlem geschreven, dat Gr. Ned. me bleef interesseeren en meer niet; ik heb je erbij geschreven (kijk de brief maar na, copie heb ik er niet van), dat ‘Forum’ misschien doorging en dat ik, in dat geval, natuurlijk mijn benoeming aan G. Ned. in beraad zou moeten houden. Ik heb je nu al idem zooveel maal toegegeven, dat die mededeeling te laat gedaan was, maar gedaan heb ik ze dan toch, zoodat je me niet kunt verwijten, dat ik je ‘aangemoedigd’ heb. Ik heb je ook al toegegeven, dat ik me niet voldoende gerealiseerd heb, dat twee redacteurschappen (in een uiterste geval) niet mogelijk zouden zijn. Als jij dat noemt, dat ik ‘op twee kaarten heb willen zetten’, lijkt dat veel, ook hier, op een verdachtmaking van mijn bedoelingen in dezen. Ik heb niets anders op het oog gehad dan een zoo soliede mogelijke waarborg van ‘onze’ positie wat de publicatiemogelijkheid betreft en nooit aan ‘Forum’ of ‘Gr.Ned.’ als twee kaarten gedacht. Überhaupt: ik heb nergens op gezet; dat is misschien mijn fout in dezen.

Als je toch de verhouding zoo wilt voorstellen, dat ik een woord tegenover jou gebroken heb, moet je je gang gaan. Ik kan je niet beletten, de zaak zoo op te vatten en je alleen zeggen, dat ik voor mijn eigen gevoel dat niet heb gedaan. Maar die verzekering heb ik je mondeling al gegeven en het schijnt je niet te voldoen. Je gooit het nu over den boeg Zijlstra, maar ik voelde mij niet aan hem, maar wel aan Vestdijk en tenslotte ook aan Maurice verplicht, met ‘Forum’ door te gaan toen een serieuze mogelijkheid zich voordeed. Daarbij verkeerde ik in de meening, dat ook voor jou het principieele, zij het dan minder goed in de portefeuille geïntroduceerde ‘Forum’ hoofdzaak was en dat ik Gr. Ned. er eventueel bij zou kunnen doen. Als het me om den machtigen Zijlstra te doen was geweest: v. H & W zijn toch zeker niet minder machtig, waarom zou ik dan niet met pak en zak naar de zooveel voordeeliger post in G. Ned. zijn overgeloopen?

Het enthousiasme, waarmee ik je gisteren over een ev. combinatie van ‘Forum’ en G.Ned. schreef, lijkt me in dat verband bepaald kinderlijk. Ik ging toen nog van de veronderstelling uit, dat je mijn goede trouw niet verdacht en ‘onze’ zaak voor tijdschriften ambities liet gaan.

h.gr.

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie