Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 27 september 1935

27 Sept. 35

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor je levensteekenen! Ik kan me je gedrukte stemming voorstellen; ook op mij heeft het zeldzame geknoei in de politiek, dat (ik twijfel er niet aan) op een of andere manier wel zal leiden tot een opvreting van Abessynië, al dan niet door Moes alleen. Maar je vrees voor een Europeesche oorlog deel ik momenteel niet. Misschien ben ik te optimistisch, wat dit betreft; in ieder geval zou het me niet verwonderen, als ik me vergiste.

Je stuk over het impressionisme is om zuiver zakelijke redenen nog niet geplaatst. Ik heb het al een week geleden afgegeven en het staat ook al lang gezet. Hein is nu weer te werk gesteld; hij hoopt het vanavond mee te krijgen. Ik vind het juist een bijzonder aardig en instructief stuk. Aan het stuk van dien Katzander zit geen fascistisch geurtje, want hij is een fervent anti-militarist. Maar... hij is bediende bij Colmjon en Verbraeck, ziedaar een sleutel, die ik ook pas gisteren toevallig vond. Hij heeft een hooge piepstem en is het type van een cultureelen couillon. Maar tegenover Tadema geef ik hem hier en daar gelijk.

Ja, dat de verdwijning van Kessler niet meer gemerkt wordt, is teekenend voor het verdwijnen van de verbazing over zulke dingen. Ik hoop, dat Thelen er mij nog meer over bericht, dan maak ik de zaak weer in Het Vad. aanhangig.

Forum hangt nog (evenals blijkens je brief de zaak Coenen). Het verdriet me bijzonder. Wat de Vlamen, die aan Zijlstra hun uittreden hebben aangekondigd nog doet treuzelen om dat ook aan de Ned.redactie officieel mee te deelen, weet ik niet. Misschien wordt er nog met den monseigneur onderhandeld.

Wij hadden Eddy hier, wederom tot ons onverdeeld genoegen! Hij was alleen te vaak van huis en verder zijn wij het nog steeds oneens over de positie van Nietzsche en Zijlstra op de hiërarchische ladder. Verder zal Eddy je ook wel een en ander verteld hebben van het bezoek van den jongeling van der Veen. Ik moet bekennen, dat ik dat bezoek maar half geslaagd vond; hij is m.i. een absoluut chaotisch stadium en moet gewaarschuwd worden tegen zelfoverschatting en al te veel praten over zaken, waarvan hij geen zier begrijpt. Overigens lijkt hij mij allerminst dom, en au fond toch wel sympathiek. Maar als ik hem weer zou ontvangen, zou het toch alleen zijn onder vier oogen en met de bedoeling hem eens precies te zeggen, wat ik over zijn huidige litteraire digestie denk. Het kan best zijn, dat zijn dwaze optreden alleen voortkomt uit de moeite, die hij heeft om zich buiten zijn milieu te oriënteeren. In dat opzicht zijn b.v. jouw zonen en überhaupt bourgeoiszonen wel zeer bevoorrecht!

Ik kreeg een brief van een ‘artiste dramatique’, Charles Campé geheeten, in een allerzotst Nederlandsch gesteld. Wie is hij? En wat is precies le Rataillon? Hij is zoo onduidelijk, dat het me nog niet daagt, en jouw stuk daarover ben ik eenigszins vergeten. Hij wil, als ik het wel heb, naar den Haag komen.

Vandaag weer een laaghartigheid van een impresario ondervonden; een man nog wel, dien ik altijd voor een relatieven gentleman had gehouden en dien ik ook verschillende diensten had bewezen. Op grond van het feit, dat ik een minder vleiende critiek op het door hem ‘gebrachte’ Vlaamsch Volkstooneel schreef (maar niet eens positief een slechte critiek!) kruipt hij me ineens onder bij de Lang, die overigens zoo naïef was mij dat vieze briefje te laten zien. Ik ben momenteel geneigd hem ver beneden Nietzsche te stellen, maar... enfin, vraag het maar aan Eddy, als hij er nog is. Laten wij taai aan elkander vasthouden!

veel hartelijks, ook van vrouw tot vrouw,

geheel je

Menno

 

N.B. Hierbij nog een portie kiekjes. Ik zou nog graag van jou hebben de foto van Kennie en mij met Il Secolo; die stuurde je me nog niet.

 

Eddy vertelde me, dat Coenen bezwaar zou maken tegen een ev. redacteurschap van Gr.N. van mij, maar niet tegen Vestdijk. Mocht het met Forum misgaan en mocht je Vestdijk willen nemen, houd dan geen rekening met mij! Ik vind het best om alleen medewerker te zijn, en Vestdijk zal zeker wel in de redactie willen. Maar even de Forumhistorie afwachten.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie