Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 28 juni 1937

Den Haag, 28 juni 1937

 

Beste Jan

Veel stukken van je ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Daar is in de eerste plaats de affaire Douwes Dekker-Tromp Meesters. Ik had wel gedacht, dat de dame, die mij soebatte om de brieven van te voren te mogen inzien, bezig was een actie tegen mij op touw te zetten; maar ik meende dat gebaar toch maar te moeten maken, uit ‘ridderlijkheid’. Je ziet, met welke heerlijkheden een en ander beloond wordt. Ik dank je voor de kameraadschappelijke en royale manier, waarop je aan dergelijk geschrijf alle plaats in Gr.Ned. hebt geweigerd. De naïeve familie sluit n.b. een copie van een brief in, waaruit blijkt, dat mad. Edu al begon met mij voor ‘niet veel bijzonders’ en een ‘gedegenereerd type’ te houden. Dit alleen al is voor mij voldoende, om mij verder met geen polemiek meer in te laten van dezen kant, tenzij er werkelijk stukken aan den dag zouden komen, die met de zaak zelf te maken hebben. Ken jij die heer T.M.? Hij is zeker openlijk of crypto-NSB-er, tenminste de toon laat niets te wenschen over

Ik heb verder volgens je opdracht in dezen gehandeld.

Van Holkema & Warendorf berichten mij, dat zij de corr. als afzonderlijk geschrift willen uitgeven. Ik zal hun schrijven, dat ik bereid ben van ieder materieel voordeel afstand te doen, zoodat ev. winst geheel aan Gr.Ned. ten goede komt.

Gelukgewenscht met het succes bij de Haagsche Crt.! Beschamend voor Het Vad., het blad met de onontwikkelde lezers!

Ik zou graag 4 nummers met de corr. verzonden hebben, aangezien de betreffende personen mij met informaties geholpen hebben. Te weten:

J.H. van der Hoeven, Van Ostadelaan 32, Hilversum.

Cor Bruyn, Eikenlaan 59, Hilversum.

K. Lehmann, p/a Gorter, Snelliusstr. 82, Den Haag.

Mej. K. Du Ry van Beest Holle, Douzastr. 33, Den Haag.

Geef jij dus op, dat zij het Aug.no ontvangen moeten? Ik reken er dan mee, dat het voor elkaar is. Anders komen er misschien weer complicaties, want de heer v.d.H. en mej.Holle zullen ongetwijfeld in hun hart veel sympathie voelen voor het standpunt Tromp; daarvoor zijn zij holl. burgers. Een toegezonden nummer vleit zulke lieden, zooals je weet.

Wat het ex. ‘Christenen’ voor Henny Marsman betreft: ik schreef je destijds al, dat ik het recensie-ex. van Gr.Ned. voor hem bestemd had. Wil je het hem dus sturen? Mijn voorraad is geheel épuisé, anders zou ik er hem natuurlijk met pleizier één uit eigen boezem zenden.

Je adres genoteerd. Helaas, van een reis naar daar zal voor ons ditmaal wel niet kunnen komen. Ik heb drie weken vacantie (in Sept. dan nog een week), en daarvoor hebben we ons te Buochs verplicht. Noteer vast mijn adres daar: bei Fam. Wyrsch-Dürrer, Buochs am Vierwaltstättersee, Schweiz. We zijn er vermoedelijk van 26 Juli tot 15 Aug.

De twee pops zal ik aan het snuffelzwijn Molhuysen betalen voor zijn ietwat verlate aanmaning. Het recu ontvang je dus, zoodra ik in de zaak van dezen heer bibliothecaris ben geweest.

Nu nog iets. Zou je je machtige invloed bij v.H.& W. kunnen aanwenden om te bewerkstelligen, dat zij mij reeds thans op mijn gironummer (131747) doen toekomen, wat mijn deel is voor het stuk over Elsschot en de bewerking van Multatuli's brieven? Een en ander is gezet, dus precies te berekenen. Ik ben n.l. ditmaal werkelijk zonder cent, door het belastingstelsel der Gem. 's Gravenhage, en heb verder niets meer te wachten. Het lijkt mij niet te onbescheiden, als ik bij wijze van uitzondering dit beroep doe op de financiepaarden H. & W.; maar ik doe het liever via jou, omdat jij de honoraria toch met hen bepaalt, als ik mij niet vergis. Wil je er even werk van maken? Bij voorbaat hartelijk dank.

En nu maar weer verder, het geschrijf van den heer Tromp M. tegemoet. Wat een geuren zal deze heer binnenkort gaan verspreiden. Maar ik voel mij tegenover dit soort wezens zoo safe, dat ik dezen poesaka-imitator bijna veel succes zou toewenschen. Hij heeft er zooveel moeite voor gedaan!

veel hartelijks onder ons,

als steeds

je Menno

 

Zooeven je art. in het Holl. Weekbl. Ik heb me er zeer mee geamuseerd!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie