Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak

Woluwe, 5 februari 1935

Woluwe, 5 Februari 35.

Gribaumontlaan 40.

 

Waarde Menno,

In plaats van Woensdag a.s. hebben wij gisteren reeds kunnen vergaderen. Na lange besprekingen heeft Marnix Gijsen er in toegestemd zijn ontslag in te trekken. De voorgenomen publicatie van Virginia, na de Indiesman, maakt het echter noodzakelijk, dat de Hollandsche en de Vlaamsche redactie liefst zoo spoedig mogelijk een gemeenschappelijke vergadering houden. Wij hadden reeds vroeger afgesproken, dat wij in Maart te Antwerpen zouden vergaderen bij Walschap. De Vlaamsche redactie dringt thans aan om deze vergadering te vervroegen.

Agenda, of althans hoofdpunt van de bespreking: de rechten van de erotische literatuur in Forum. Let wel op dat er staat...in Forum. Ieder van ons kan dan zijn standpunt verdedigen. Blijkt het dat er geen voldoende punten van overeenstemming kunnen worden gevonden, dan moeten wij van beide zijden erkennen dat ‘samenhuizen’ tenslotte onmogelijk is en dat na afloop van den begonnen jaargang uiteengaan of volledige reorganisatie van Forum noodig is.

U een volledige uiteenzetting geven met alle nuances van het Vlaamsch standpunt zou mij te ver voeren,- laten wij dat reserveeren voor de vergadering. Maar grosso modo komt het hierop neer: de samenwerking zooals zij zich vorig jaar heeft geuit moet een richtsnoer blijven; zooals politiek en godsdienst, tenzij in redelijke grensgevallen, uit Forum worden geweerd moet ook de erotische literatuur naar die Hollandsche tijdschriften worden verwezen, die uit den aard van hun redactioneele samenstelling daarvoor aangewezen zijn; reeds hebben wij een wederzijdsche toezending van de copij, die door de beide redacties van Forum werd aangenomen; dit toezenden zal systematisch voortgezet worden en afgesproken wordt, dat als één der redacties storende stukken meent opgenomen te zien, daarvan tijdig kennis zal geven aan de andere redactie (wellicht kan de copij worden geruild nog vóór aan de auteurs is gemeld, dat hun stuk is aangenomen); deze procedure moet als een civiliteit worden beschouwd en niet als een organiseeren der censuur; is een eventueele vriendelijke wenk niet van aard om publicatie te vermijden dan zien wij wel spoedig waar het met onze samenwerking heenmoet. Onze redelijkheid zal ze automatisch in stand houden of ze automatisch liquideeren. Tenslotte vraagt Marnix Gijsen in de gelegenheid te worden gesteld om te verklaren, dat hij voor publicatie van de Indiesman niet verantwoordelijk is.

Met princiepenrijderij is Forum zooals het thans bestaat ten doode opgeschreven. Onderzoeken wij echter rustig elk ‘cas d'espèce’ dan is het precies als in die beroemde vergadering waarin een bom werd gegooid: ‘Messieurs, la séance continue.’

Wilt gij in Holland ook uw standpunt bepalen en mij spoedig schrijven wanneer we elkaar ontmoeten? Ik maak er u attent op, dat ik tot dusver Truida en Victor geheel buiten de zaak heb gelaten. Als we met elkaar gesproken heb ben ik natuurlijk bereid de kwestie met hen openhartig te behandelen.

Verneem ik misschien reeds vóór de Antwerpsche vergadering uw persoonlijk standpunt?

Met hartelijke groeten,

Maurice

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie