Briefwisseling Menno ter Braak - F. Althoff

F. Althoff
aan
Menno ter Braak

Haarlem, 1 november 1927

Haarlem 1 November 1927

 

Weled.geboren Heer,

Door dezen deel ik U mede dat het bestuur der afdeeling Haarlem als volgt is samengesteld: J. Pfersich voorzitter, F. Althoff. Ged.Oude Gracht 148r. Haarlem, secretaris. F.J. vd Mersch, Raamsingel 36, penningmeester; verder zijn leden van het bestuur, de heeren Dr. G. Nolst Trenité, J.C. Moll, Chr. Pointl, Jan D. Voskuil. Waarschijnlijk zal dit bestuur nog met twee leden worden uitgebreid.

Jongstleden Zatermiddag werd voor een 250-tal belangstellenden de eerste voorstelling gegeven. Vertoond werden: En rade, Le train sans Yeux, La petite Lilie, en een wetenschappelijke film Uit het Rijk der Kristallen van den heer J.C. Mol.

Deze middag is geen succes geworden. Het publiek toonde zich al of niet terecht zeer critisch. Telefonisch had ik met den technischen leider den heer Pelster een onderhoud dat het voor het voortbestaan der Haarlemsche Liga noodzakelijk is dat deze afdeeling voordat zij het gewone programma van Cavalcanti, Clair, enz. afwerkt, een groote ‘Schlager’ vertoont, als bijvoorbeeld de Moederfilm, om het vereischt aantal leden te halen.

Het Haarlemsche bestuur is van plan om coûte que coûte door te gaan, en wel in het vooruitzicht dat bij een handigen opzet van een tweede voorstelling genoeg leden gewonnen zullen worden. Van die tweede voorstelling zal 't echter afhangen of Haarlem al dan niet een krachtige afdeeling zal vormen. Wij - het bestuur - rekenen echter op de medewerking van het hoofdbestuur, voornamelijk in, wat betreft het samenstellen van het tweede programma.

Het Haarlemsche publiek vraagt klaarblijkelijk iets anders dan het Amsterdamsche. Het is niet zoo ‘soepel’ en moet overwonnen, overbluft worden. Wij stelden ons voor op Zaterdag 12 November een bijzondere matinee te geven met een groote bekende film. Zaterdag 19 November zouden wij dan bij gebleken succes het tweede Amsterdamsche programma willen draaien.

Met de meeste Hoogachting,

de secretaris der afdeeling

Haarlem:

F. Althoff

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie