F. Althoff
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Haarlem, 26 januari 1928

26 Januari 1928

 

Weled. Heer,

Onmiddellijk na ontvangst van Uw brief heeft het bestuur vergaderd en besloten de film Streik voor Donderdag 9 Februari te accepteeren. Wij waren in de veronderstelling dat de prijs gezien het feit dat hierover niet geschreven werd, voor dit programma ook f 60 bedroeg. Na een telefonisch onderhoud met de technische leiding vernamen wij echter dat voor Streik f 75 betaald moet worden, waarmee wij accoord gaan. Ik doe hier echter bij opmerken namens het bestuur, dat het programma Gras en Emak Bakia voor den 11den Februari was opgegeven. U zult begrijpen dat het onmogelijk is den 9den en den 11den een vertooning te geven. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk de technische leiding te willen mededeelen, dat wij door de vertooning op 9 Februari van Streik genoodzaakt zijn het vijfde programma (Gras en E.B.) nog eenigen tijd uit te stellen.

Op die voorwaarde kunnen wij dus Streik den negenden draaien. Wij waren genoodzaakt onmiddellijk een zaal te huren, daar de Donderdagen in den regel hier lang van te voren bezet zijn. In dat opzicht zijn wij dus reeds aan dien datum gebonden.

Wij hopen er dus op te kunnen rekenen dat de afspraak voor den 11den en het 5de programma voor eenigen tijd vervalt.

Uw bevestigend antwoord tegemoet ziende

Hoogachtend

F. Althoff

Secretaris afd. Haarlem

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie