F. Althoff
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Haarlem, 29 januari 1928

Haarlem 29 Januari 1928

 

In een ledenvergadering gehouden Vrijdag 27 Januari j.l. heeft de voorzitter een uiteenzetting gegeven van den financieelen toestand waaruit bleek dat (als geen bijzondere maatregelen worden genomen) de afdeeling Haarlem nog één vertooning zal kunnen geven. (Streik) Daarop stelde één der leden voor, dat de leden zelf de vermakelijkheidsbelasting zullen betalen. (Indertijd is verklaard dat de kosten van het lidmaatschap den opgegeven prijs niet te boven zouden gaan) Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen.

Daardoor kunnen wij onze leden thans in totaal 8 vertooningen garandeeren. Voor een cyclus van 12 vertooningen ontbreekt een bedrag van rond f.750. Om dit alsnog bijeen te krijgen is ter vergadering een propaganda commissie benoemd (uit de leden), die pogingen in het werk zal stellen om een reservefonds te stichten en zich voorts zal toeleggen op het uitbreiden van het ledenaantal. De kans dat wij het volledige ligaprogramma vertoonen is dus nog niet heelemaal verdwenen.

Verder kan ik U mededeelen dat de heer Hans de Bock, de Heemsteedsche componist muziek zal componeeren bij Gras. Hij zal zich beperken tot het gebruik van piano, viool en fluit. Dit is wellicht een lezenswaardig berichtje voor het liga-blad. Van de technische leiding heb ik nog geen antwoord ontvangen op de mededeeling van het Haarlemsche bestuur, dat het niet mogelijk is den 11den Gras te vertoonen omdat wij den negenden Streik geven.

Wilt u mij liefst per omgaande even melden wanneer onze afgevaardigden Streik kunnen zien? Ons programma met verklarenden tekst moet namelijk deze week in zee. Is het mogelijk dat U mij een kort exposé van de film per omgaande doet toekomen?

Er is klaarblijkelijk een misverstand inzake ons gesprek met den heer Jordaan. Wij hebben ons niet beklaagd over de houding van het hoofdbestuur naar aanleiding van onze financieele nooden, doch zouden alleen gaarne zien dat de afdeelingen uitnoodigingen kregen om bij het proefdraaien (dus niet bij de officieele Amsterdamsche vertooning) tegenwoordig te zijn. Wij begrijpen na Uw uiteenzetting dat het niet mogelijk is te rekenen op steun van het hoofdbestuur in den vorm van korting of iets van dien aard.

Inmiddels dank ik U voor te nemen moeite.

Hoogachtend

F. Althoff

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie