F. Althoff
aan
Menno ter Braak

Haarlem, 24 juni 1928

Haarlem 24 Juni

 

Zeer geachte Heer Ter Braak,

Ik heb Uw brief onmiddellijk nadat ik hem in handen kreeg, - ik was eenige dagen niet tehuis - doorgestuurd naar onzen vroegeren penningmeester den heer Ir. B.F. van Nievelt, Wilhelminastraat 60, die bij de liquidatie der afdeeling Haarlem alle financiëele belangen behartigd heeft.

Ik heb hem verzocht U zoo spoedig mogelijk van antwoord te dienen.

Heeft de heer Scholte U een résumé gegeven van de besprekingen gehouden op onze laatste ledenvergadering? Zoo niet dan zal ik den heer van Nievelt vragen of hij U, nadat alle financieele gebeurlijkheden achter den rug zijn een overzicht van den toestand wil geven, benevens een opgave van de grootte van het eventueele saldo.

Wilt U verder de correspondentie over geldelijke aangelegenheden met den heer van Nievelt voeren? Ik zit er in 't geheel niet in, daar ik mij uitsluitend met het secretariaat heb belast.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

F. Althoff

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie