F. Althoff
aan
Menno ter Braak

Haarlem, 15 april 1928

15.4.1928

 

Zeer geachte Heer,

Ik antwoord op Uw brief betreffende den financiëelen toestand der Nederlandsche Filmliga het volgende:

Het was niet goed mogelijk U onmiddellijk eenige definitieve mededeeling te doen, daar zooals U wellicht bekend zal zijn, de afdeeling Haarlem een propaganda commissie rijker is geworden die gedurende de maand April een steunactie in Haarlem op touw heeft gezet, om de afd. Haarlem in staat te stellen nog eenige vertooningen te geven.

Het resultaat dezer actie wordt deze dagen bekend gemaakt. Wij hebben de propaganda commissie namelijk tot den 15den dezer den tijd gegeven. Daar deze datum juist verstreken is zal zeer binnenkort een bestuursvergadering worden gehouden. Daarna hoop ik U onmiddellijk eenige gunstige berichten te doen geworden.

U houde mij echter ten goede, dat ik te dien aanzien nogal pessimistisch gestemd ben.

Met vriendelijke groeten

F. Althoff

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie