L.J.Th. Bakker
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 5 september 1928

5 September 1928

Mijne Heeren,

Naar aanleiding van Uw laatste schrijven bericht ik U, dat niemand van ons beschikbaar was voor de gisteren gehouden vergadering. Veel animo schijnt hier niet meer te bestaan, hoewel ik ook eenige leden sprak, die wel gaarne wilden doorzetten.

In ieder geval zullen wij hier een bestuursvergadering houden, doch besprak gaarne op deze vergadering de besluiten, die gisterenavond zijn genomen. Ik verzoek U daarom mij p.o. hierover te berichten, dan kunnen wij ook nog vóór 15 September de ledenvergadering houden.

Aan de penningmeester gaf ik reeds herhaaldelijk het bericht door omtrent de nog te betalen f 75.-; volgens zijn laatste opgave moet dit bedrag nog aanwezig zijn, daar er op gerekend is. Ik zal hem heden nog trachten te spreken om de zaak spoedig af te wikkelen.

In afwachting Uwer berichten,

Hoogachtend.

Uw dw.

Secr. H.F.L.

L.J.Th. Bakker

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie