Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak

Delft, 19 oktober 1927

Delft, 19 october 1927

Weledelgeboren Heer.

In antwoord op Uw schrijven van 13 dezer kan ik U mededeelen, dat hiervan goede nota is genomen, zoodat in den vervolge de technische kwesties direct met de technische leiding zullen worden besproken. Wat betreft de verkoop van Uw orgaan kan ik U melden dat deze zeer voorspoedig is geweest. Alle toegezonden exemplaren zijn verkocht. De ontvangen gelden benevens de opgave van eenige abonnementen zal ik toesturen aan den uitgever J. Clausen. Ten slotte het verloop van de eerste voorstelling. Door een bestuurswisseling ben ik laat - hoewel ik hoop niet te laat - met mijn bericht.

De eerste voorstelling kan een succes genoemd worden. Ze werd bijgewoond door ruim 200 belangstellenden. Technisch noch muzikaal waren er storingen. Dank zij de welwillendheid van den Burgemeester van Delft kan ‘Vrije Studie’ zijn traditie getrouw blijven en ook zijn gasten uit de Delftsche burgerij ontvangen - tenminste bij niet-politieke films (De Moeder zal hier b.v. niet onder vallen) - waardoor het groote voordeel is geschapen dat de propaganda voor de nieuwe film niet slechts tot onze studentenwereld beperkt blijft.

De algemeene indruk door de verschillende films gewekt kan in het kort aldus worden samengevat:

La petitie Lilie werd koel ontvangen. De oorzaak? Waarschijnlijk de in een totaal andere richting gespannen verwachtingen.

Le train sans yeux: algemeen gewaardeerd als voorbeeld van geweldige spanning, die door een film veroorzaakt kan worden.

En rade was het succes van den avond. Deze film heeft diepe indruk gemaakt en de groote bewondering der aanwezigen gewekt.

De ervaringen met de eerste voorstelling doen ons vol vertrouwen en vol verwachting de volgende tegemoet zien.

Inmiddels verblijf ik, met gevoelens van oprechte hoogachting,

Uw dw.

B.A. van Nes

Secretaris.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie