Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Delft, 21 februari 1928

Delft, 21 Februari 1928.

Weledelgeboren Heer.

Namens het bestuur van Vrije Studie kom ik U hartelijk dankzeggen voor Uw waardeerende woorden betreffende onze samenwerking. Het is echter geheel aan ons om dankbaar te zijn voor alles wat door het initiatief van U en Uw medebestuurders tot stand is kunnen komen. Wij vinden het natuurlijk prettig uit Uw mond te hooren dat Delft niet teleurstellend heeft gewerkt, maar wij stellen er tevens prijs op te verklaren, dat ware er gebrek aan samenwerking geweest, de schuld hiervan geheel aan onze zijde zou zijn geweest. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat er één afdeeling zou zijn die niet vol waardeering was voor de werkzaamheden van het hoofdbestuur. Wij zijn er dan ook vast van overtuigd dat er genoeg belangstelling bestaat (en gekweekt is) om onze samenwerking voor het volgende seizoen te bestendigen.

Wat betreft het 5de programma (Gras); zeer gaarne zullen we van Uw aanbod gebruik maken om dit te vervangen door een ander, daar ons als slotvoorstelling het 7de programma interessanter lijkt. Het 5de progr. was oorspronkelijk bepaald op 24 Februari a.s. Omstreeks 13 Februari heb ik aan den Heer Pelster geschreven, dat door onvoorziene omstandigheden wij niet de beschikking konden krijgen over onze zaal en vroeg als nieuwe datum 9 Maart. Wellicht is deze brief zoek geraakt, althans ik hoorde niets. Is het nu mogelijk op 9 Maart programma 7 te krijgen?

Wellicht zal door ons als extra-voorstelling De Moeder worden afgenomen. Wilt U ons op de hoogte houden wanneer deze film komt?

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn, namens het bestuur,

Uw dw. B.A. van Nes

Secretaris.

Origineel: Amsterdam EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie