Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Delft, 29 januari 1928

Delft, 29 Januari 1928

Weledelgeboren Heer.

Namens het bestuur van Vrije Studie kan ik U mededeelen, dat we zeer gaarne gebruik zullen maken van de gelegenheid Streik op 10 Februari a.s. te vertoonen. Er is voor ons slechts één moeilijkheid. ‘Vrije Studie’, met zijn vele introducé's uit professorale en notabele kringen van Delft is geen besloten gezelschap in den strikten zin des woords. Bij een bespreking in het begin van het seizoen heeft echter de burgemeester verklaard het gezelschap wel als zoodanig te willen beschouwen zoolang geen ‘politieke films’ (Potemkin e.d.) vertoond werden. We wachten nu op zijn beslissing in zake Streik. Ik zou U dus willen voorstellen het afnemen door Delft van deze film op 10 Februari tot Zaterdag 4 Februari als een los-vaste afspraak te willen beschouwen, die op dien dag als er geen tegenbericht komt, vast wordt. We hebben het volle vertrouwen onzen burgemeester te kunnen overtuigen dat de vrees ongegrond is, dat het licht ontvlambare Hollandsche gemoed na de vertooning van deze film zijn revolutionaire hartstochten zal gaan uitleven.

Het 4de programma is vorige Vrijdag met matig succes gedraaid. De opinie over Faits divers was zeer verdeeld, echter meerendeels ongunstig. Nosferatu werd beter beoordeeld, doch algemeen als reeds zeer verouderd beschouwd.

Als Streik bepaalde muziek heeft, kan deze dan tijdig toegezonden worden?

Met de meeste hoogachting, heb ik de eer te zijn,

Uw dw.

B.A. van Nes.

Secretaris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie