Briefwisseling Menno ter Braak - E. Huender

E. Huender
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Heemstede, 16 november 1927

Heemstede 16 Nov. '27

Weledele Heer.-

Heden ontving ik de convocatie voor a.s. matinee van den Filmliga Amsterdam. Het toegangsbewijs daarvoor heb ik echter nog niet ontvangen en verzoek ik U beleefd het mij voor Zaterdag nog te doen toekomen. 11 Nov. j.l. stortte ik op Uw gironummer 131747, den somma van f 9.60. - Zijnde contributie + belasting.

Hoogachtend,

E. Huender

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie