Briefwisseling Menno ter Braak - V. Huszar

V. Huszar
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 18 april 1928

den Haag, 18 April 1928.

In gesloten schrijven van den secretaris der Haarlemsche Filmliga heb ik heden ontvangen in verband waarmede ik mij met den voorzitter der internationale Tentoonstelling op filmgebied, den heer L. Willink, in verbinding heb gesteld. Door genoemde voorzitter werd mij mede gedeeld, dat het Bestuur der I.T.F. genegen is de toegangsprijs voor leden der bestaande Filmliga's te reduceeren met 30%, waardoor de entrée's tot 40 ct. de persoon worden teruggebracht en tevens zorg te dragen voor deskundige leiding bij bezichtiging van de tentoonstelling, bij een deelname van 25 leden minstens tegelijk, van een der Liga's [onleesbaar] zou op vooruit vastgestelden datum moeten geschieden.

Zooals de secretaris v/d Haarl. Filmliga in zijn brief opmerkt, vindt deze idee van hem misschien bijval in de overige Filmliga's, hetgeen de reden is dat ik U zijn schrijven opzend en tevens het resultaat mededeel in zake [onleesbaar] [onleesbaar] bij event. [onleesbaar] van leden der overige liga's naar de I.T.F., aangezien bij U te Amsterdam, de centrale der liga's zetelt.

Met vr groeten

V. Huszar

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie