Briefwisseling Menno ter Braak - G.E. Mathon

G.E. Mathon
aan
Menno ter Braak (Bestuur)

Den Haag, 9 november 1928

's-Gravenhage, 9 November 1928

 

WelEdelgeboren Heeren:

Ter bevestiging van het U reeds mondeling door ons lid den Heer PELSTER medegedeelde heb ik de eer U te berichten, dat in onze vergadering van Maandag j.l. den 5en November een nieuw bestuur is gekozen, bestaande uit de Heeren:

Dr. W.J. JONG, Voorzitter,
Mr. G.E. MATHON, Heuhuijskade 81, Secretaris,
Mr. J. CONINCK LIEFSTING, Penningmeester,
Ed. PELSTER, Technisch lid,
C. van EESTEREN, Commissaris.

Wij doen een beroep op Uwe medewerking en voorlichting, opdat een even aangename samenwerking moge worden verkregen als met ons vorig bestuur het geval was, en opdat wij voor de Filmliga nuttig werk kunnen verrichten.

Ik moge voorloopig volstaan met de mededeeling, dat het voortbestaan van de Haagsche afdeeling voor dit jaar verzekerd is, doch stel mij voor, na onze eerste bestuursvergadering U nader omtrent de positie van onze afdeeling te berichten.

Inmiddels met de meeste hoogachting

Uw. dw.,

G.E. Mathon

Secretaris.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie