Jacob Mees P.Rzn.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Rotterdam, 3 december 1927

3 December 1927

 

Mijne Heeren,

Ik ontving Uw schrijven van 2 December naar aanleiding waarvan ik U mededeel dat het mij aangenaam zou zijn wanneer U de mij toekomende F.800.- per 5 of 6 December wilt storten ten gunste van mijn postgiro 3136. Voorschotrente wensch ik U niet te berekenen. De schuldbekentenis zend ik U bijgaand terug in afwachting van Uwe remise.

Zou ik nog eenige opmerkingen mogen maken?

1o.Hebben alle afdeelingen van de Filmliga een giro rekening? Zoo niet, dan lijkt het mij noodzakelijk dat deze geopend worden.
2o.Het tweede programma (Kiopho, Rien que les Heures etc.) heb ik niet gezien. (Het 1e en 3e trouwens ook slechts gedeeltelijk). Intusschen schrijft mij een vriend over het 2e programma volgens bijgaanden brief. Wat vindt U van dit oordeel? Is er iets tegenover te stellen waardoor de mogelijkheid zou ontstaan van een wijziging van dit oordeel?

Hoogachtend,

Jacob Mees.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie