Jacob Mees P.Rzn.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Rotterdam, 26 januari 1928

26 Januari 1928

 

WelEdelgeboren Heer,

In het bezit van Uw schrijven van 23 Januari bericht ik U, dat ik ingevolge Uw verzoek, het bedrag van F-72.50 op Uw postrekening liet overschrijven.

In verband met den verderen inhoud van Uw schrijven zou ik U willen vragen hoeveel afdeelingen de Liga thans telt en hoeveel leden iedere afdeeling heeft. Daar de leden vooraf betalen weet men toch precies over welk totaal bedrag men de beschikking heeft en welke uitgaven daartegenover staan. In ieder geval is een begrooting gewenscht. Ik verzoek U dan ook een dergelijk stuk voor het loopende jaar te willen opmaken.

Wat betreft Uw vraag U opnieuw een bedrag van F.800.- te leenen, moet ik U mededeelen, dat daartegen bij mij eenige bezwaren bestaan. Wel zou ik willen overwegen één vierde van dit bedrag, dus F.200.-, voor te schieten en zullen er eenige andere personen bereid gevonden moeten worden die de overige 3/4 willen leenen. Ik begrijp dat deze mededeeling een teleurstelling voor U is, doch het is wel gewenscht dat ook anderen zich eens financieel voor de Film-Liga interesseeren.

Hoogachtend,

Jacob Mees

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie