Briefwisseling Menno ter Braak - W. Mooij

W. Mooij
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Alkmaar, 18 september 1928

18 September 1928

Weled.Zeergel.Heer,

Blijkens een verslag in de bladen over de gehouden jaarvergadering van de Ned. Filmliga, zijn in meerdere plaatsen des lands afdeelingen opgericht, terwijl in andere plaatsen daartoe voorbereidingen worden getroffen.

Gaarne zouden wij nu in verband met bovenstaande van U vernemen, of de mogelijkheid bestaat, dat ook te Alkmaar zulk een afdeeling opgericht kan worden.

Wij zouden het dan ook ten zeerste op prijs stellen, indien U zoo vriendelijk zoudt willen zijn ons eenige inlichtingen daaromtrent te willen verstrekken, terwijl wij desgewenscht gaarne bereid zijn ten Uwent te komen ten einde een en ander te bespreken.

Mogelijk kunnen wij wel eens een bijeenkomst bijwonen, waardoor wij ons een idee kunnen vormen van het werken en streven van den bond.

Uw verdere inlichtingen met zeer veel belangstelling tegemoet ziende, teekenen wij

Met de meeste hoogachting,

W. Mooij

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie