Briefwisseling Menno ter Braak - P.J. Nolte

P.J. Nolte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 3 oktober 1927

Amsterdam, 3 Octob. '27

 

Hooggeachte Heer ter Braak

Met instemming begroet ondergeteekende de pogingen, die, naar het eerste nummer van Filmliga vermeldt, in het werk gesteld worden, om tot de vorming eener filmbibliotheek te geraken. Voor genoemd doel sluit ik hierbij een kleine bijdrage in. Het komt mij inderdaad voor, dat een dergelijke boekerij van onberekenbaar groot nut kan zijn. Tevens bied ik U, daar ik ten zeerste sympathiseer met het streven der liga, mijn diensten voor de toekomst aan, hetzij als bibliothecaris, hetzij voor het vertalen of omwerken van buitenlandsche artikelen. Ondergeteekende is met 't Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch, Spaansch en in mindere mate ook met de Scandinavische talen en het Russisch bekend.

Hopende, dat U eventueel van mijn diensten gebruik zoudt willen maken, teeken ik met de meeste hoogachting

P.J. Nolte

cand. w. en n.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie