Briefwisseling Menno ter Braak - J.D. Voskuil

J.D. Voskuil
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Haarlem, 4 oktober 1927

Haarlem 4 Oct 1927

 

WelEd. Heer!

Met dezelfde post verzend ik naar Uw adres een viertal exemplaren der O.H.C., waarin U mijn artikeltje over de Cavalcanti films zult vinden.

Ik mocht dit, door gebrek aan ruimte, van de redactie jammer genoeg niet uitgebreider maken, doch ik hoop, dat de verslaggever, die inmiddels U of den heer Scholte bezocht heeft, dit verzuim zal inhalen.

Van de vier couranten, zijn er drie voor het bestuur der Ned.Filmliga, terwijl ik de vierde gaarne aan den heer Cavalcanti zag doorgezonden.

De foto's welke de heer Pelster mij zond, waren voor reproduceering absoluut ongeschikt, zoodat alleen het portret van de Cavalcanti gebruikt kon worden.

Ook voor de ‘Katholieke Illustratie’ heb ik duidelijker en karakteristieker afbeeldingen noodig en ik hoop, dat de heer Pelster mij zoo spoedig mogelijk eenige doet toekomen.

In het Haarlem's Dagblad verscheen vandaag eveneens een aardig artikel over de Cavalcanti films en over het doel van de liga.

Door een en ander trachten wij het Haarlemsche publiek wakker te schudden.

Aan de voorbereidingen voor het oprichten van een afdeeling zijn wij reeds bezig en wanneer dit vasteren vorm gekregen heeft ontvangt U hiervan bericht.

Met beleefde groeten

Hoogachtend

J.D. Voskuil.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie