J.D. Voskuil
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Haarlem, 8 oktober 1927

Haarlem 8 Oct. 1927

 

Zeer geachte Heer ter Braak!

Vermoedelijk zal Maandagavond het voorloopig bestuur van de ‘Ned. Filmliga’ afdeeling ‘Haarlem’ gevormd worden.

Als bestuursleden zullen hoogstwaarchijnlijk toetreden de heeren: Dr G. Nolst Trenité, Pfersich, Althoff, Mol, Pointle en Voskuil. Misschien nog enkele anderen, maar dat wordt dan nog nader bepaald.

Wanneer het bestuur definitief gekozen is, ontvangt U van den secretaris bericht.

Van den heer Pelster vernam ik, dat het algemeen bestuur een lijst met raadgevingen heeft samengesteld voor op te richten afdeelingen.

Gaarne zou ik deze lijst, evenals de statuten, van U ter inzage ontvangen.

Wij hebben dan voor onze onderlinge bespreking tenminste een basis.

Ik zou dan gaarne Maandagochtend een en ander in mijn bezit hebben.

Zoudt U daarvoor willen zorg dragen?

Tegelijkertijd zend ik U twee nummers van het Haarlem's Dagblad, waarin de bespreking over de Cavalcanti films is opgenomen.

Met beleefde groeten en U bij voorbaat dankend voor Uwe moeite

Hoogachtend

J.D. Voskuil

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie