Briefwisseling Menno ter Braak - C.H. Weyl

C.H. Weyl
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Groningen, 1 februari 1928

1 Februari 1928

 

Geachte Heer Ter Braak,

In antwoord op Uw schrijven d.d. 25 Januari j.l. heb ik de eer U mede te deelen, dat wij op 6 of 7 Februari e.k. in elk geval niet zullen draaien. De Film Liga Groningen staat voor zoodanige moeilijkheden, dat het bestuur meent op deze wijze niet te kunnen voortgaan en de verantwoordelijkheid zonder meer niet langer te kunnen dragen. Wij zullen daarom ten spoedigste eene algemeene ledenvergadering houden en in handen van die vergadering de beslissing leggen of, en zoo ja hoe, de Film Liga Groningen zal kunnen bestaan blijven. Blijkt het voortbestaan mogelijk dan zullen wij weldra nader met U in overleg treden ter vaststelling van de data onzer drie volgende avonden. Weldra zullen U ook mededeelingen bereiken over de delging van onze schuld aan de Nederlandsche Filmliga.

Met de meeste hoogachting,

Voor het bestuur der F.L. Groningen:

C.H. Weyl

waarn.secretaris.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie