Briefwisseling Menno ter Braak - P.G. van Wijk

P.G. van Wijk
aan
Menno ter Braak

Geldermalsen, 2 september 1927

Geldermalsen, den 2 September 1927

 

Weled.Geb.Heer.

Naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Handelsblad van eenige maanden geleden, betr. de oprichting van de Film-Liga te Amsterdam, deel ik U mede, dat ik bij mij aan huis reeds gedurende een paar jaren, in het winterseizoen, voor een kleine groep ontwikkelde menschen, geregeld films vertoon, welke ik van verschillende verhuurkantoren betrek tegen zeer billijke prijzen.

De inhoud van deze films is echter over het algemeen niet veel bijzonders en is dit de reden, dat ik mij de vrijheid veroorloof mij tot U te wenden, met het beleefde verzoek, mij te willen mededeelen, of de opgerichte Film-Liga, zich wellicht tevens tot taak heeft gesteld, om ook menschen buiten Amsterdam van werkelijk goede films te laten profiteeren, m.a.w. of Uwe instelling bereid is, dergelijke films, gedurende één dag per week, tegen billijke vergoeding, in huur af te staan.

Te Uwer narichting diene, dat de projectie geschiedt op een Hahn-Goerz apparaat, ingericht voor spoelen tot 600 meter en dat voor een volkomen deskundige behandeling der films, door mij persoonlijk wordt ingestaan.

Informaties kunt U, desgewenscht, inwinnen bij den heer Ivens Jr., Kalverstr: 115, Amsterdam en bij de Nationale Bankvereeniging te Geldermalsen.

Gaarne Uw antwoord tegemoet ziende en U, bij voorbaat, dank zeggend voor de te nemen moeite, teeken ik

Met de meeste hoogachting

Uw dw.

P.G. van Wijk

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie