J. Wiegel Jr.
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 28 september 1927

Amsterdam 28/9 1927.

WelEdelgeb. Heeren,

Ik gaf mij eenige dagen geleden als lid der Film Liga op en ontving van U uitnoodiging eerste matinee alsmede mededeelingen betreffende introductie en contributie. Naar aanleiding hiervan verzoek ik U voor de tweede matinee te willen disponeeren over de eerste termijn der contributie.

Tegelijk met mijn aanmelding als lid abonneerde ik mij op het orgaan. Is dit juist of is het abonnement in het lidmaatschap inbegrepen?

Wilt U als Lid van de Film Liga Amsterdam nog noteeren:

Mej. A.H. van Moorsel
IJselstraat 23 I
Amsterdam Zuid,
aan wier adres U op dezelfde wijze over contributie gelieve te beschikken.

Hoogachtend

J. Wiegel Jr.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

tot hier

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie