B. Wijsman
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 18 oktober 1927

Amsterdam, 18 October '27

Geachte Heer,

Heden heeft men bij mij willen disponeeren over de 1ste termijn contributie. Deze was door mij echter reeds voldaan op 11 dezer, per giro. Daar mij het juiste bedrag onbekend was, zond ik slechts de somma van f.4,50. Het resteerende bedrag vindt U hierbij ingesloten. Gaarne zou ik dan alsnog van U het lidmaatschapsbewijs ontvangen.

Met de meeste hoogachting

B. Wijsman

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie