Boekbespreking
Prof. Dr. G. Van der Leeuw, Mystiek

Dit is een uitstekend geschreven boekje, dat als inleiding en voorlopige karakterisering van het uiterst moeilijke verschijnsel ‘mystiek’ goed werk kan verrichten. Door enige litteratuuropgave wijst het de belangstellende verder de weg. De auteur heeft, terecht in een dergelijk beknopt bestek, geen moeite gedaan zijn onderwerp historisch te overzien of volledig in zijn veelzijdigheid te behandelen; hij zou dan trouwens in de vloed van feiten verdronken zijn. Liever trachtte hij aan de hand van enkele kenmerkende citaten een al-

[p. 234]

gemeen beeld te geven van de geesteshouding der mystiek; de opheffing der ‘Subjekt-Objekt-Spaltung’, de consequentie van het innige verband tussen de myst en zijn aanschouwing, demonstreerde hij hier in haar verschillende vormen.

Deze brochure is uitgegeven vanwege de Studie-commissie der Ethische Vereeniging. Prof. van der Leeuw staat echter objectief tegenover zijn stof; alleen de bladzijden over de verhouding van Christendom en mystiek dragen typisch ‘ethische’ sporen. De schrijver wil vooral die beide niet vereenzelvigen; de mystieke inhoud van het Christendom is volgens hem niet de hoofdzaak, zoals trouwens uit zijn opvatting over de historiciteit kan afgeleid worden. Men kan deze verhouding anders zien en de ware en enige zin van het Christendom juist in een esoterische mystiek zoeken; zeker zal men dan nog tot hoger waardering komen dan Prof. van der Leeuw. Maar dergelijke principiële verschilpunten zijn niet in populaire boekjes uit te vechten. Een beschouwing uit deze school is in ieder geval zeer de moeite waard.

 

14 maart 1925

M.L.