Nieuwe uitgaven

L.H. van Lennep, Naar den Heiligen Berg. Een vertelling uit het oude Egypte (P.N. v. Kampen en Zn., Amsterdam W.)

‘Toen Ptahmes ontwaakte, was de vrede van den gerechtvaardige in zijn hart. Hij zag zijn leven als schouwde hij van een hoogen berg naar de vlakte, wier einde in het Westen ligt... Gedachtig aan de woorden, die de Sycomore tot hem had gesproken, werd hij milddadig jegens de nooddruftigen, zoodat alle bewoners des lands hem prezen en zijn naam eerden.

Waarlijk de lofprijzing in zijn tombe zal niet kort zijn.’

Zoo eindigt het verhaal van Ptahmes' levensloop, die ons door Van Lennep met smaak, in dezen lichtelijk ouderwetschen trant à la ‘Akbar’ van V. Limburg Brouwer, wordt verteld. Het boekje geeft een aardig beeld op de Egyptische gebruiken, waarvan de schrijver groote kennis blijkt te bezitten, benevens het talent, die kennis onderhoudend aan de man te brengen. Illustraties in den oud-Egyptischen stijl versieren den tekst, die op deze wijze al heel gelukkig tot zijn recht komt.

Een werkje voor een uitgebreiden lezerskring, die van een verhaal ook niet meer en niet minder dan een verhaal verwacht.

 

M.t.B.