Schietschijf

Academie en Genie

Onlangs zijn, zooals men zich zal herinneren, drie nieuwe leden van de Académie Française gekozen: Jacques Bainville, Claude Farrère en André Bellessort. Den laatste kende ongeveer niemand, behalve zijn vriendenschaar, en zelfs de zeer hoffelijke ‘Nouvelles Littéraires’ weet niet veel anders van hem te zeggen, dan dat hij een ‘inlassable voyageur’ en een ‘professeur éminent’ is geweest.

Deze André Bellessort nu was de aangewezen man om onder de Onsterfelijken te worden opgenomen. Bainville en Farrère hadden eigenlijk al te veel talent. Maar tegen Farrère had als serieuze tegencandidaat nog Paul Claudel gestaan, en aangezien Claudel in de Fransche letteren van meer beteekenis is dan Farrère ‘avec la barbe du Père Noël’, heeft de Académie natuurlijk aan Farrère de voorkeur gegeven. Zoo hoort het in dat milieu, dat de onsterfelijkheid nauw in verband brengt met een gegalonneerden diplomatenrok en een Zondagschen steek.

Hoe zonderling echter reageert nu Maurice Martin du Gard, de redacteur van dezelfde ‘Nouvelles Littéraires’, die Bellessort zoo juist klasseerde. Hij betreurt n.l. den gang van zaken. Hij zegt, dat het voor Farrère gênant is over Claudel te hebben getriomfeerd. Hij vindt Farrère een bijzonder aardigen man (alle letterkundigen vinden elkaar bijzonder aardig in de ‘Nouvelles Littéraires’), maar Claudel, zegt hij, is een genie, is ‘onze Dante’, en dus heeft de Académie weer eens ernstig gedwaald, toen zij hem liet schieten voor Farrère.

Zulke bespiegelingen verklaar ik openlijk niet te begrijpen. Ik heb minder bewondering voor Claudel dan Maurice Martin du Gard, maar wil voor het oogenblik aannemen, dat hij het genie is, waarvoor du Gard hem houdt. Welnu, dan is er maar één juichkreet mogelijk: goddank, dat hij zijn steek misgeloopen is! Goddank, dat de Académie weer zoo voortreffelijk haar taak heeft vervuld en afgewezen, wat boven de middelmaat uitkomt! Zij zou slechts dan ernstig gedwaald hebben, als zij Claudel had gekozen inplaats van den zeeman Farrère! Want de Académie is geschapen voor den heer Bellessort en zijn inlassabele en eminente collega's en niet voor danteske figuren!

(Tenzij men zich Dante bij voorkeur voorstelt in gala-uniform, d.w.z. Paul Claudel in zijn ambassadeurscostuum, dat hij ook zeer wel schijnt te kunnen dragen. Maar dat was niet de bedoeling van Maurice Martin du Gard).

Sagittarius.