Allerlei

Nederland en het water.
Een serie prachtige foto's.

Hou je Roer recht, een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek, met foto's en teekeningen. (Bosch & Keuning, Baarn.)

De titel van dit boek is duidelijk een watertitel; maar er zit ook een beetje symboliek in, zooals door den heer P. Keuning in een inleidend woord wordt gezegd. Terwijl het royaal uitgevoerde werk wil handelen over den Nederlandschen ‘watergeest’, is het tegelijk een aansporing, aldus de heer Keuning, om in deze tijden den moed niet te verliezen en ‘tegen wind en stroom’ op te roelen. ‘Dit boek komt dus wel juist op tijd. Het zegt: Holland, zoo was je. En het is de bedoeling, dat weer zal kunnen gezegd worden: Holland, zoo ben je.’

Of de heer Keuning de uitwerking van zijn ‘Hou je roer recht’ niet overschat, zullen wij hier liever in het midden laten. Want in ieder geval is dit werk met prachtige foto's geïllustreerd, die op zichzelf al menigeen tot koopen zullen verlokken, die van deze nieuwe kunstbeoefening houdt. En dan is er nog een groote verzameling geschreven bijdragen, die litterair niet veel om het lijf hebben, maar een zeer gevarieerd beeld geven van alles wat er alzoo met de wateren samenhangt. Ik noem van de medewerkers Herman de Man, Antoon Coolen, mr J. Slagter, P. Verhoog, Jaap Moulijn, Hendrika Kuyper - van Oordt, M.J. Brusse en Kees Valk. Maar op de foto's komt het hier toch vooral aan; en die maken het boek zeker tot een begeerenswaardig bezit voor de minnaars van het Nederlandsche waterschoon.

M.t.B.