‘Onschuldige Meisjes’

Naar aanleiding van de vertooningen van het Amerikaansche tooneelstuk Children's Hour, dat door het Rotterdamsche Hofstadtooneel onder den titel Onschuldige Meisjes hier gespeeld wordt, meldt men ons, dat eenigen tijd geleden van deze stof in Amerika onder den titel van These Three een groote film werd vertoond, die dezelfde hoofdpersonen heeft als het tooneelstuk en ook tal van overeenkomstige scènes bezit, doch op enkele punten afwijkt.

 

Lillian Hellman, de schrijfster van Children's Hour, was langen tijd typiste bij den bekenden filmproducent Samuel Goldwyn. Toen zij blijk gegeven had dramaturgischen aanleg te bezitten, plaatste Goldwyn haar aan zijn scenario-afdeeling en daar schreef zij het tooneelstuk in kwestie. Het is n.l. tegenwoordig veelal gewoonte van filmproducenten om de voorstellingen van een tooneelstuk op Broadway te financieren en naar aanleiding van het succes al dan niet over te gaan tot verfilming.

 

Het stuk bleek een groot succes en Lilian Hellman kreeg opdracht het tot een filmdraaiboek om te werken. De Hays-organisatie - het machtige instituut, dat over tal van filmplannen zijn goedkeuring of zijn veto moet uitspreken, bleek bezwaren te hebben tegen een getrouwe verfilming van het tooneelstuk, aangezien zij de betrekking van beide onderwijzeressen voor het groote filmpubliek zoo niet een immoreele, dan toch een ongewenschte achtte. De schrijfster werkte het stuk op een zoodanige wijze om, dat dit bezwaar ondervangen werd, zonder echter aan het kinderconflict, dat het hoofdmotief vormt, iets te wijzigen.

 

De film zal onder denzelfden naam uitgebracht worden als het Nederlandsche tooneelstuk, n.l. Onschuldige Meisjes. Miriam Hopkins en Merle Oberon spelen de rollen der onderwijzeressen, Joel McCrea vertolkt de rol van den dokter; Bonita Granville en Mae Jones spelen de twee voornaamste kinderrollen. De film komt ook in Nederland. Zij is door William Wylor geregisseerd.